25 Ιουλ 2017

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων και κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Πηδήματος»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων και κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Πηδήματος» (Κ.Α. 64.7336.01– εγκεκρ. πίστωση 25.000,00€ από ΥΠΕΣ και προϋπολογισμού μελέτης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έως και την Πέμπτη 27-07-2017στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος και ώρα 14:00, για την παροχή υπηρεσίας όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. 65/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακα­λού­με, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Γεώργιο Κορομηλά, Αθηνών 99, γραφείο 2.20, τηλ.2721360879). 
Την πρόσκληση μπορείτε να τη δείτε εδώ.
Τη μελέτη 65/2017 του Τμήματος Μελετών του Δήμου Καλαμάτας, μπορείτε να τη δείτε εδώ.
 Πηγή:  http://www.kalamata.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου