6 Απρ 2017

89 προσλήψεις με 8μηνο στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης


Ογδόντα εννέα άτομα, για 8 μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων, πρόκειται να προσλάβει το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης της ΔΕΗ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με κωδικό: Εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 22200 - Μεγαλόπολη απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κ. Βασιλικής Κουτούζη ή κ. Αγγελικής Καλαθά ή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 27910 25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Πηγή: www.eleftheriaonline.gr

Περισσότερα »