7 Αυγ 2017

Διαγωνισμός για παραχώρηση χώρων για τοποθέτηση ενοικιαζόμενων ποδηλάτωνΟ Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορέςγια την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενων(κοινοχρήστων) ποδηλάτων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας την 17-08-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 (γραφείο 2.13)
Τιμή εκκίνησης (ετήσιο αντάλλαγμα) : 4.312,00€
Το αντάλλαγμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία είναι σταθερό για όλα τα έτη της σύμβασης.
Για να γίνει δεκτή προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής, κατά είκοσι ευρώ (20€) τουλάχιστον.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού Τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (431,20.€), (ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς).
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης είναι τρία (03) χρόνια.
Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας www.kalamata.gr. Για περισσότερες πληροφορίες και όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσόδων Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99, (γραφείο 1.21), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κα Μπουρίκα Σοφία, τηλ. 27213-60739.
Τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

 Πηγή:  http://www.kalamata.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου