22 Ιουν 2017

Διαγωνισμός για προμήθεια φυτικού υλικού

O Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φυτικού υλικού» προϋπολογισμού 27.491,77€ ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Οδός:ΑΘΗΝΩΝ 99
Ταχ.Κωδ.24134
Τηλ.:2721360847, 2721360845
fax:2721360857
E-mail: k.chrisanthakopoulos@kalamata.gr
Ιστοσελίδα:www.kalamata.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας (ισόγειο), οδός Αθηνών 99 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός 1.CPV: 03452000-3(δέντρα)
2.CPV: 03451300-9(θάμνοι)
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φυτικού υλικού» όπως περιγράφεται στις μελέτη 16/2017 της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
5. Εναλλακτικές προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της παράδοσης της προμήθειας στο Δήμο Καλαμάτας είναι έξι (6) μήνες.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο εμπορίας φυτικού – πολλαπλασιαστικού υλικού ή κατασκευής – συντήρησης πρασίνου και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 06/07/2017, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας (ισόγειο), οδός Αθηνών 99, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ, την προκήρυξη-διακήρυξη εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης σε μoρφή word εδώ.
 Πηγή: kalamata.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου